15 49.0138 8.38624 బాణం 0 బాణం 0 4000 1 సమాంతర https://www.clickfor.net 300 0 1
థీమ్-స్టిక్కీ-లోగో-alt