15 49.0138 8.38624 ಬಾಣದ 0 ಬಾಣದ 0 4000 1 ಸಮತಲ https://www.clickfor.net 300 0 1
ಥೀಮ್-ಜಿಗುಟಾದ-ಲೋಗೋ-ಆಲ್ಟ್